Alternativ styrelse samt valplattform till årsmötet‏

Hej alla PiratPartister!

Här kommer ett alternativ till ny styrelse samt ny valplattform till medlemsmötet.

Kallelse till Medlemsmöte/Valplattformen PP Helsingborg

Tid: 16 januari 2014 18:00 – 21:30

Plats: subway mitt emot knutpunkten

Möllegränden 2, 252 24 Helsingborg

http://goo.gl/maps/fTvhd

Meddela gärna Peter Johansson eller Christoffer Willenfort att ni kommer så vi vet hur många vi blir. Välkomna

MVH
Peter Johansson Ordförande PiratPartiet Helsingborg

Till Piratpartiet Helsingborgs medlemsmöte.

Förslag på ny styrelse

Jag har velat aktivera mig, och med min bakgrund såväl inom politik som kommunal verksamhet, och erfarenhet av att driva och leda arbete, hoppas jag på medlemsmötets förtroende. Jag sitter idag i Piratpartiets utbildningsutskott och till vardags är jag egenföretagare och jobbar med ledningsfrågor, affärsutveckling och strategi, ofta kopplat till IT.

När jag hörde att det varit låg aktivitet och få aktiva i Helsingborg ville jag ändra på det inför det viktiga valåret 2014. Med den kännedom jag tacksamt fick från styrelsens ordförande om valplattformen som diskuterats, kände jag att det var ännu viktigare med en ny styrelse som förde partiet i en annan riktning som tydligt tar avstånd från flirtar med främlingsfientlighet och missnöjespolitik. Jag tror en ny, aktiv styrelse, är det som behövs för att komma igång rejält under valåret. Därför samtalade jag med andra intresserade pirater som vill engagera sig och har därför nöjet att nominera följande personer till styrelsen på medlemsmötet:

Ordförande: Björn Flintberg

Kassör: Helene Troedsson

Sekreterare: Christoffer Willenfort (medlem nuvarande styrelse)

Ledamot: Kevin Liddell

Ledamot: Rasmus Svensson

Verksamhetsplanen kommer sättas av styrelsen och kommer bygga på Transparens, Integritet och Demokrati som kärna, och kommer försöka skapa en miljö där Helsingborg blir känt för sin framåtanda, sina aktiva medborgare som deltar i demokratin och blir lyssnade på, och en kommunledning som öppnar upp demokratin och låter fler vara med, även de röstsvaga grupperna.

Motförslag: Lokal valplattform Piratpartiet Helsingborg

2014-01-02

Bakgrund:

Det förslag som jag fick ta del av utkastet på gjorde mig chockad och bedrövad. Piratpartiets principprogram slår fast alla människors lika värde och det jag läst om bussning av hemlösa till annan ort, och ett antal invandrarfientliga förslag är inte värdigt Piratpartiets principer. Hellre än att anmäla förslaget till partiets styrelse för uteslutning av förslagsställaren väljer vi därför att ställa upp ett annat förslag, en annan valplattform som bygger på att Piratpartiet Helsingborg ska vara en positiv, aktiv, drivande kraft. Inte ett missnöjesparti som ska flirta med alla partier för att få röster. Vi är ett av få partier med hög integritet och respekt för varje människas unika särart oavsett kön, ålder, härkomst eller åsikt. Vi är ett parti som ska stå för integritet, transparens och demokrati, lokalt såväl som nationellt. Därför lägger vi inte bara ett förslag på en ny styrelse utan även ett eget förslag till valplattform.

Piratpartiets största problem är att bli sedda och bli tagna på allvar av en omgivning som ännu förknippar oss med fri fildelning och ingenting mer. Detta kan vi inte motverka genom att fiska i grumliga vatten. Integritet är ett av våra viktigaste ord när vi pratar internet och människors rättigheter att inte bli övervakade, då kan vi inte tumma på vår egen integritet i åsikter. Vi måste vara en positiv kraft, som vill något bra, som vill förändra och som vill bidra till att skapa en stark deltagardemokrati bland Helsingborgarna.

Björn Flintberg

Heléne Troedsson

Kevin Liddell

Vision:

Piratpartiet Helsingborg ska bli Sveriges mest progressiva lokalavdelning, med tydlig, positiv och framtidsinriktad politik, och aktivt arbete i den lokala politiken. Vi ska synas, höras och ständigt delta i den offentliga dialogen i kommunen.

Valstrategisk sammanfattning

Vi ska ha hög närvaro i allt som rör Helsingborg. Vi skriver debattartiklar, vi närvarar på gemensamma tillställningar i partifärger, vi kommenterar på hd.se, vi besöker skolor, vi deltar i gemensamma aktiviteter. Vi synliggör oss själva och pratar så mycket vi kan om vår politik. Vi sticker ut hakan och tänker nytt där alla gamla partier låst sig, och vi ser till att göra det på ett positivt sätt så att varumärket laddas med seriositet, optimism och lösningsorienterat beteende. Vi visar att vi tänker annorlunda, bryter blockpolitiken och tittar på helt nya sätt på problem som uppstår.

Vi arbetar med fyra huvudsakliga områden, runt vilka vi formar den lokala sakpolitiken

Transparens

Myndigheterna som vi interagerar med ska ha hög transparens – det ska vara möjligt för mig som medborgare att veta hur ärenden hanteras, hur jag kan påverka och hur min relation hanteras. Det ska också vara möjligt att få en god insyn i hur kommunen sköter sina åtaganden och villkor gentemot de företag och organisationer som kommer i kontakt med staden och Helsingborg ska ha Sveriges i särklass bästa e-förvaltning.

Demokrati & Kunskap

Vi ska arbeta för att Helsingborg ska ha Sveriges bästa medborgardemokratiska processer. Vi vill att staden gör sina processer till våra. Att när Familjen Helsingborg marknadsförs så talar man inte bara om kommunerna, utan dess invånare. Att vi kommer till tals, att vi får möjligheter att växa och utvecklas och att kommunen stöttar den utvecklingen. För alla, inte minst de svagaste.

Integritet

Varje människa har rätt att utveckla sin egen potential. Vi har alla olika svagheter och styrkor, och hur våra uppgifter hanteras, inte minst i offentliga miljöer, är oerhört viktigt för att vi ska fortsätta våga tycka saker, även när det är obekvämt. Vi tror att det öppna, ärliga samtalet är det bästa, men att individen alltid har rätt att vara privat.

Teknik

Den digitala utvecklingen gör det möjligt för människor att träffas, kommunicera och utbyta information på en nivå som är unik i världshistorien. Helsingborgs kommun har påbörjat en resa med hög ambition för att bli Sveriges bästa kommun för kommunikation och teknik, och vi vill att man ska följa upp denna höga ambition med en lika hög leverans, inte minst inom skolområdet, där vi vill att elever ska ha rätt förutsättningar redan från första dagen i skolan, att förvalta sin potential och talang i den nya digitaliserade värld vi har framför oss.

SAKPOLITIK

Skolan

PP HBG tror på Helsingborgs höga ambitioner för teknik och internet. Vi vill ha Sveriges mest deltagande, demokratiorienterade och välförberedda elever. Vi vill att Helsingborgs skolor ska präglas av ett modernt synsätt, ett integritetssäkert sätt att hantera elevers data och en öppenhet och medkreatörssyn på elevernas roll. Vi ser att skolan ska gå i spetsen för detta och arbetar för följande punkter för en bättre skola

· Införande av Creative Commons-licenser på material som produceras i skolorna i Hbg stad, så att elever förstår upphovsrätt, behovet av öppenhet och vad det innebär.

· Programmering och makerspace-temadagar ska införas i samtliga grundskolor där tekniken får ta plats även hos yngre, nyfikna elever.

· Mer stöd till biblioteksverksamhet, specialpedagogik, studievägledning och elevhälsa på samtliga skolor

· Obligatorisk och gemensamt organiserad undervisning om valfrågor, demokrati, EU och aktivism, i samarbete med andra kommuner. Demokrati är viktigt!

· Elever i Helsingborgs skolor ska kunna ta del av internationella samarbeten och gränsöverskridande projekt med elever i andra länder via de möjligheter som internet medger.

· Fastställande av elevrättigheter och elevdemokrati i KF som ska gälla för alla elever i staden för att säkerställa elevers demokrati och rättigheter

· Utökade rättigheter för elevkårer till medbestämmande i skolans innehåll

· Fria datorer för alla elever från första klass i samtliga skolor

· Lärare ska kompetensutvecklas i grundläggande netikett, nätjuridik, mobbing på nätet och få verktyg för att diskutera med elever och föräldrar

· Föräldrar ska erbjudas 1-2 tillfällen per termin att öppet komma och ställa frågor om

· Eftersom fysisk välmående är viktigt för elever så är det viktigt att skolgårdarna inte blir för små då skolor byggs ut och att skolor inte blir så stora att det är svårt att skapa samhörighet. Rydebäcksskolan är ett typexempel på hur det inte bör se ut.

Internet & mjukvara

PP HBG är teknikpositiva och ställer oss bakom utbyggnaden av fritt wifi till hela Helsingborgs centrum. Vi ser att det är viktigt att vi skyddar den individuella integriteten i detta. Vi är för fritt wifi på alla platser och ställer oss positiva till stadens utbyggnad av internetinfrastruktur så att Helsingborg blir Sverigebäst på uppkoppling överallt.

· Vi kräver att loggar för vem som nyttjat tjänsten raderas efter 48 timmar i likhet med övervakningskameror, för en ökad integritet

· Vi är för den fiberutbyggnad till samtliga hushåll i staden som pågår.

· För att förhindra missbruk av övervakningskameror som kommunen har bör kommunen undersöka kostnaderna för att kryptera alla inspelningarna och ha kryptonycklarna deponerade så att endast polismyndigheten kan hämta ut dem vid behov (om brott har begåtts)

· Kommunen bör premiera lågt vinstuttag från driften av stadsnätet så att man skyndar på utbyggnaden av nät till alla komunens invånare.

· Den kommunala it-infrastrukturen ska baseras på öppet, modulärt tänk och inte låsa in medarbetare i sämre, dyrare licensstrukturer

· Utreda besparingsmöjligheterna som kan ges på ett femårsperspektiv genom att byta till Gratisversioner av programvara som tex Open Office och linux istället för proprietär mjukvara.

· Kräva att all framtida mjukvara som används kan spara sin data i öppna format/via öppna API:er/via öppna standarder.

Deltagardemokrati

Att låta medborgarna delta i demokratin är det bästa en stad kan göra. Det bygger stadens gemenskap och det bygger den på människornas egna intressen. Därför vill vi göra Helsingborg till den bästa kommunala demokratin i Sverige.

· Ska bli Sverigebäst på att inhämta synpunkter från medborgarna

· Ska bli Sverigebäst på att låta statistik och kommunal rådata bli så tillgänglig som möjligt för att skapa förutsättningar för fler öppna tjänster

· Medbestämmande i alla frågor som rör vår gemensamma miljö genom aktiv insamling av synpunkter.

· Möjlighet att föra in åsikter i alla frågor som ska behandlas i KF så att KF och andra medborgare kan ta del av dem innan beslut fattas.

· Inhämta medborgarsynpunkter i alla större ombyggnationer av centrum

· Full transparens vid LOU (alla kan begära ut handlingar även under pågående LOU)

· Alla skrifter eller publikationer som skapas med finansiering av kommunala skattemedel, både av kommunen själv och av kommunens finansieringsmedel, skall släppas fria med öppen källkod eller under creative-commons-licens. Detta gäller självklart inte sekretessbelagda eller andra känsliga uppgifter.

Bibliotek & Kultur

Biblioteken är inte bara en plats för böcker – det är en yta för kunskap och medborgardialog. Vi tror att biblioteken är den plats där det öppna samtal, den delade kunskapen och den fria kulturen frodas. Därför borde Helsingborg skapa det nya, moderna biblioteket – ett synsätt på biblioteket som stadens mötesplats för demokrati, öppet samtal och deltagargenererade aktiviteter.

Vi tror också att kultur är en livsnödvändig del av att ge varje stad en framtid och vi tror på mångfalden, där inte bara den etablerade utan även den gräsrotsaktiverade kulturen kommer till tals.

· Utökade satsningar på Stadsbiblioteket som en medborgarnas mötesplats. Utöka budgeten och öppettiderna och avsätt ytor för att ha löpande möjlighet att komma och få hjälp i en rad frågor, där frivilligorganisationer kan stå för aktiviteter för ökad demokrati, möjlighet för alla Helsingborgare att mötas. Varför skaffa egna lokaler för medborgardialog när vi redan har bibliotek som kan tjäna som stöd i detta, dessutom med kunnig och kompetent personal. Ett säkert sätt att stärka bibliotekens roll som kunskapsbärare och att nyttja lokaler och ytor som redan finns.

· Frikort kultur – engångsfrikort som kan användas och delas ut, som löses in som en biljett på valfritt kulturarrangemang för en person, en gång. En slags introduktion till kulturen i Helsingborg. Ska fungera på sportarrangemang, kulturarrangemang, teater, musik, dunkers och andra platser och där staden betalar entrékostnaden. På så sätt kommer man också se vilken slags aktiviteter som Helsingborgare tycker om att använda. Ett kort delas ut årligen till alla ungdomar mellan 14-18, nyinflyttade familjer. Ytterligare utdelningar kan kopplas till olika aktiviteter i staden. Lokala företag kan köpa in egna kort och ha dem som priser i tävlingar etc.

· Framställ medel och ytor för deltagardrivna kulturaktiviteter på Dunkers, biblioteket och andra ytor. Varför inte låta stadens främsta unga band framträda på konserthuset en dag i månaden med egna konserter?

· Verkar för att alla skattefinansierade kulturformer i möjligaste mån ska spridas genom Creative Commons eller andra öppna licensformer så att kulturen blir mer tillgänglig för fler.

· Stöd gräsrotsarrangemang som kommit till på grund av medborgare som är eldsjälar med kommunens hela kraft för att skapa riktigt bra arrangemang i världsklas, som till exempel Parkourtävlingen Air Wipp och Helsingborgs Marathon.

· Skapa ett kulturarrangemang för alla ungdomar med datorspelsintresse, ett regionalt “Dreamhack” tillsammans med andra aktiva i Familjen Helsingborg. Här samordnar vi med PP Landskrona som också driver frågan.

· Skapa ett centralt system för uthyrning av kommunala lokaler under kvällar och helger för att göra det enklare för föreningar att få tillgång till lokaler för sin verksamhet. Låt de enskilda enheterna (skolor och liknande få behålla merparten av uthyrningspengarna som incitament att tillgängliggöra lokalerna.)

· Utbilda kommunfullmäktige i deltagardemokrati och ungdomsorganisationer, till exempel med föreläsare från LSU eller motsvarande.

Säkerhet och trygghet

Vi tror att den bästa säkerheten och tryggheten kommer av fysisk närvaro av polis på gator och torg. När polisen deltar i demokratin och syns bland medborgarna skapas ett förtroende som inte går att ersätta med övervakningssystem och övervakningsprocedurer som gör intrång på integriteten.

· Nej till kameraövervakning vid krogentréer. Ljusramper och ljudkontroll kan användas för ökad säkerhet vilket inte kränker integriteten lika mycket

· Mer tid för polisen att vara bland medborgarna, hellre civilanställda administratörer för rutinärenden.

· Utökade områdessatsningar på belysning, skadegörelsebekämpning och bättre utemiljöer som minskar brottsligheten

· I de fall där övervakning sker på kamera ska kommunen begära att inspelningarna är krypterade och att polisen förvarar krypteringsnycklar att lämnas ut vid misstanke om brott.

Näringsliv

Helsingborg har en stark B2B-prägel, med en stabil hamnverksamhet, och behöver fortsätta stärka hantverkskunnande, småföretagande och innovation för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Det kräver såväl utökade satsningar på campus och inkubatorer som ett utökat nätverkssamarbete inom Familjen Helsingborg. Vi är inte den största regionen i Sverige men vi har gott om duktiga och framgångsrika företag som skulle kunna agera mentorer för mindre företag.

· Stärk innovationen genom innovationsstipendier

· Bygg upp en kommunal crowdfundingmiljö där företag från Familjen Helsingborg kan få medfinansiering från kommunerna om de själva drar in egen crowdfundingfinansiering.

· Bygg ut nätverket och samarbetet inom Familjen Helsingborg

· Stärk och spetsa campus roll som nav för entreprenörsskap.

· Mer finansiering till Mindpark för entreprenörskap i Helsingborg

· Etablera inkubatornätverk och stöd för Drivhus, Coompanion och liknande samverkansorganisationer

· Stärk samarbetet med Ideon så Helsingborg får en naturlig koppling mellan Campus och företagsdrivhus på samma sätt som Lunds universitet är naturligt kopplat till Ideon. Undersök möjligheten att skapa en regional filial till Ideon kopplad till logistik och hamnverksamheten.

Kollektivtrafik & Infrastruktur

Infrastruktur är viktigt – det är navet i samhällsuppdraget. Ofta tänker man på kollektivtrafiken, att ta sig mellan platser, men det är bara en del av det. Även infrastrukturen för bredband är en del av infrastruktur, och tillgång till el, telefoni och bra stöd för andra transporter.

· Undersök möjligheten till fri kollektivtrafik, eller kollektivtrafik till mycket låg månadskostnad (ca 100kr) med frikort för barn under 16 och alla över 65, och där socialförsörjningsstödet ska täcka sådant kort då möjligheten att ta sig till och från platser är en förutsättning för att kunna få ett jobb för många.

· Betalkortssystemen ska inte logga individuellt kopplat resande annat än på statistisk nivå – det ska inte gå att spåra en enskild användares resemönster

· Stärk samarbetet med region skåne för att förbättra Helsingborgsbornas möjligheter att resa även till, från och mellan de mindre orterna i kommunen.

· Om Helsingborg skall införa spårväg så bör den i förlägningen knyta ihop så många större tätorter i kommunen som möjligt. Utredningsarbetet bör därför kompletteras med alternativ för tex Rydebäck, Vallåkra, Påarp, Gantofta, Bårslöv och Mörarp.

· Utreda Spårtaxi som alternativ till spårväg

· Verka för att en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör upprättas så att integrationen med Danmark kan förbättras. Undersök möjligheten att lägga tunneln i södra delen av staden för att kunna inhämta stöd från Landskrona.

· Öka samarbetet med regionen och kringliggande kommuner för att stärka Skånes röst för statlig infrastruktur.

· Arbeta för att dubbla järnvägsspåren hela vägen från Malmö upp förbi Båstad inom en 20-års period.

· Arbeta för planskilda korsningar på hela sträckan Helsingborg-Kristianstad för att få ner restiden med tåg.

Äldrevård

Samhället förändras snabbt och vi är ett teknikvänligt parti. Vi tror att tekniken också kan användas för att skapa livskvalitet i äldrevården, och vi tror att samhället måste ta extra hänsyn till personer som levt sina liv innan den stora teknikförändring som präglat de senaste 20 åren. En allt mer ökande grupp pensionärer

· Införande av kontaktpolicy som innebär att alla ensamboende får en viss minsta social tid (tid att bara umgås och prata) som del av hemtjänstarbetet. Utöka resurser till hemtjänsten för att klara detta.

· Upprättande av frivilliga kontaktpersoner som samordnas av staden och som kan vara samtalspartner för pensionärer

· Staden ska upprätta workshops på biblioteken där pensionärer kan lära sig mer om modern teknik för att utöka det sociala nätverket man har tillgång till.

Hemlöshet

Vi tror på alla människors lika värde. Punkt. Hemlöshet är oacceptabelt för en demokrati och vårt mål är att Helsingborg ska bli Sveriges första hemlöshetsfria stad. Vi vill bli världsbäst på att se varje människa och varje behov. Och vi tror att kostnaden är mycket liten. Vi vet också att viljan finns bland starka frivilligaktörer och tror att staden kan ta hjälp av dessa för att sätta en handlingsplan.

· Handlingsplan för hemlöshet

· Genast påbörja boende, betala frivilligorganisationer för deras arbete

· Individuella utredningar

· Utöka och driva samarbete med Region Skåne för att tackla hemlöshet i ett större perspektiv än bara kommunen.

Invandring

Vi tror på alla människors lika värde. Punkt. Alla människor har möjlighet att delta i och bidra till den lokala demokratin, med rätt förutsättningar. Vi vill att Helsingborg ska bli världsbäst på integration av flyktingar och använda deltagande demokratiska processer med respekt för individens integritet för att snabbt integrera flyktingar som kommer till Helsingborg.

· Påbörjad språkträning i svenska inom 30 dagar från ankomst ska vara en garanti för kommunens flyktingar.

· Jobbmatchning och personlig kontaktperson till alla familjer, som har ansvar för att följa varje fall.

· Skapa förutsättningar för frivilliga kontaktpersoner som kan hjälpa till att agera samtalsparter

· Ta fram kom-igång-material för invandrare som flyttar till kommunen och som indikerar hur Helsingborg jobbar

· Stödnätverk på eget språk via tekniskt stöd.

Bostadsfrågor

Helsingborgs kommun är en populär kommun att bo i men för att den skall kunna fortsätta vara detta så måste vi kunna skapa förutsättningar för attraktiva bostäder för de som vill flytta både inom kommunen och till kommunen.

· Göra en genomgång av de mest attraktiva områdena i kommunen och se var det kan förtätas.

· Kommunen ska upprätta ett aktivt nätverk för dialog med privata mark och bostadsägare med hjälp för att bygga nya bostäder även i attraktiva områden. Sådana byggnationer måste också kopplas till kollektivtrafikbehov och andra behov.

· Företag som sluter avtal med kommunen om markstöd ska via sådant avtal alltid betala vite till kommunen om byggnationen väsentligen ändras eller försenas utan att det beror på direkt tredjepartsinflytande. Det ska inte gå att låsa upp attraktiva tomter och sedan inte bebygga dem med hänvisning till förändrad marknad.

· Öppna och ge stöd för olika sortests alternativa boenden som tex husbåtar eller ombyggnation av tomma industrifastigheter till studentboenden eller smålägenhetsboenden för att ge kommuninvånarna mer valfrihet i sitt boende.

Kommentarer

Jörgen L skrev

Ser jättebra ut, bra jobbat. Programtexten kan säkert tjäna som inspiration i flera kommunen.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>