Kallelse till Medlemsmöte/Valplattformen PP Helsingborg

Kallelse till Medlemsmöte/Valplattformen PP Helsingborg

Tid: 16 januari 2014 18:00 – 21:30
Plats: subway mitt emot knutbunkten
Möllegränden 2, 252 24 Helsingborg
http://goo.gl/maps/fTvhd

Meddela gärna Peter Johansson eller Christoffer Willenfort att ni kommer så vi vet hur många vi blir. Välkomna.

Hej Alla PiratPartister!

Vi beslutade på styrelsemötet 27 december att försöka rösta igenom valplattformen till kommun valet i Helsingborg även på detta möte 16 januari, skulle vi inte nå så långt så har vi diskuterat igenom den i alla fall.

Sen efter valet 2010 har vi arbetat med att ta fram en ny val plattform för PP hbg till valet 2014. Jag har varit tillgänglig för att ta emot förslag och idéer via skype och mail. Ifrån oktober 2013 – januari 2014 har jag hållit i 8 stycken fikaträffar i kommunen (mailutskick om detta har gjorts)där syftet har varit att låta medlemmarna i kommunen få möjlighet att läsa, påverka komma med förslag och idéer om nya valfrågor.

Det finns fortfarande tid att komma med fler valfrågor som ni tycker vi skall driva i fullmäktige. Har du en alternativ valplattform du tycker vi skall driva maila då den till mig eller Christoffer Willenfort.
Vilka frågor är bra, vilka skall vi ta bort?
Nu är chansen att säga vad ni tycker (kom gärna på mötet och gör detta, meddela oss att ni kommer så vi vet hur många vi blir)

E-mail Peter.Johansson@piratpartiet.se
E-mail Christoffer.Willenfort@piratpartiet.se

Valplattformen med de valfrågor där finns är den enda vi har i nuläget.

Med vänlig hälsning
Peter Johansson Ordförande PiratPartiet Helsingborg

PiratPartiet Helsingborgs valplattform för 2014.
Fullmäktige idag består av Moderaterna (22) Socialdemokraterna (20) Miljöpartiet (6) Vänster partiet (1) Kristdemokraterna (2) Sverigedemokraterna (9) Folkpartiet (5)
Vår utgångspunkt är att försöka samarbeta med samtliga invalda partier runt våra frågor.
Vår profilering ska ligga på att vara ett missnöjesparti i tiden.
PiratPartiet Helsingborg lite argare lite missnöjdare.
Vår politik grundar sig på fem olika fokusområden där det behövs såväl kompetens som friska idéer. Dessa områden bygger i sin tur på partiets principer och vår gemensamma vision om det framtida informationssamhället. Samt många lokalt intressanta frågor.

Fri kommunikation

Kommunikation mellan människor är en grundpelare för varje samhälle. Den digitala revolutionen gör det möjligt för människor att träffas, kommunicera och utbyta information på en skala som aldrig tidigare skådats. Helsingborgs kommun har en oerhörd potential att gå i spetsen för denna utveckling, men om detta ska ske måste den politiska viljan finnas.

Vi vill:
• Att så många som möjligt av kommunens invånare ska ha tillgång till höghastighetsbredband till rimlig kostnad
• Att kommunen håller sig i den absoluta framkanten vad gäller utbyggnad av öppna trådlösa nät
• Att kommunen ska se informationsinfrastruktur som lika viktig som övrig vital infrastruktur.
• Att medborgarnas information ska vara fri från övervakning när den transporteras över kommunens nät
• Att IT ska användas för att skapa kontaktytor mellan invånare i och utanför kommunen,
• Att rådata i alla dess former, som inte är integritetskränkande och som samlas in med kommunala medel, till största möjliga mån kostnadsfritt ska tillgängliggöras i format som medger spridning och återanvändning
Att kommunen motarbetar censurering av tillgänglig information på uppkopplingar tillhandahållna via offentlig sektor, exempelvis av programvaror, webbsidor etc.

Kunskap och utbildning

Den tekniska utvecklingen förändrar inte endast hur människor kommunicerar, utan också hur de tar till sig och använder kunskap. Samtidigt ställs allt högre krav på skolan att förbereda eleverna inför sina framtida liv i samhället och yrkeslivet. Skolan måste präglas av en positiv syn på teknikens möjligheter, där eleverna utbildas till samhällsmedborgare med breda datorkunskaper – inte till framtida kunder till det företag som har en upphandling med kommunen. Skolan ska även i ökad utsträckning ersätta papper med digitalt material.

• Att alla elever skall ha möjlighet att få den huvudsakliga information distribuerad digitalt
• Att kommunen som huvudman tar ett ansvar för att IT-undervisningen bedrivs i en mångfald av fria och öppna mjukvaror samt operativsystem
• Att kommunen utvärderar möjligheterna till nätbaserade nationella och internationella interaktiva samarbeten, exempelvis virtuella studiebesök, i kommunens grund- och gymnasieskolor
Att kommunen ska arbeta för att skolor gör sitt undervisningsmaterial tillgängligt via öppna licenser likt Creative Commons

Deltagande i kultur och samhälle

I framtidens samhälle skapas inte kultur av ett fåtal aktörer som därefter distribuerar den till passiva kulturkonsumenter. Framtidens samhälle bygger istället på deltagarkultur, där människorna inte endast deltar i spridningen utan också i skapandet av kulturen, och där konstverk aldrig är färdigt utan ständigt omarbetas och remixas. Detta ställer krav på en politik som aktivt uppmuntrar öppenhet och digitalisering i det lokala kulturlivet.

Vi vill:
• Att kommunens kultursatsningar uppmuntrar till ett brett deltagande där människor ses som potentiella kreatörer snarare än passiva kulturkonsumenter
• Att kultur som finansieras av Helsingborgs kommun i största möjliga utsträckning digitaliseras och görs tillgänglig via öppna licenser likt Creative Commons
• Att biblioteken tar klivet in i den digitala eran genom att i högre utsträckning tillhandahålla information och informationstjänster över nätet för invånarna
• Att biblioteken hjälper kommuninvånarna sprida och lagra öppet licensierat material genom en tracker tjänst
• Att kommunen arbetar för att arkiv och kulturarv digitaliseras och görs tillgängliga över internet

Integritet och medborgarrätt

Tekniken för inte bara med sig möjligheter, utan även svårigheter. Ett problem är de många möjligheter till övervakning och kartläggning av medborgarnas privatliv som skapats. Här krävs det en restriktiv kommunal politik som ser värdet i att skydda den enskildes integritet och förhindra omotiverade integritetskränkningar. Detta grundas i vår syn på medborgarrätt – att politiken måste grundas på öppenhet, mångfald och en respekt för varje enskild medborgare.

Vi vill:
• Att ett integritetsperspektiv genomsyrar den politiska debatten i kommunen
• Att slentrianmässig insamling av personlig information upphör
• Att kommunen är restriktiv med att ansöka om tillstånd för kameraövervakning och i de fall man ansöker skall det tydligt synas att ett område är övervakat
• Att då kommunen kameraövervakar skall det inspelade materialet krypteras. Dekrypteringsnycklarna skall förvaras av tredje man och endast lämnas ut vid förundersökning. Krypterat material skall förstöras så fort det inte längre är relevant

Medborgarinflytande och förvaltning

Den framtida e-förvaltningen och demokratin kan inte endast skapas genom nationella statliga direktiv, det krävs också ett gediget arbete på demokratins golv. Helsingborgs kommun måste gå i spetsen för att förverkliga ett samhälle grundat på principer om en effektiv e-förvaltning och en levande e-demokrati.

Vi vill:
• Att kommunen använder internet och digital media till att kommunicera med, inte endast informera, medborgarna, för att därmed vitalisera den lokala demokratin som exempel att där ska vara mer bakgrundsinformation i motioner och beslut som kommunfullmäktige lägger ut på nätet.
• Att kommunal service i största möjliga mån ska vara tillgänglig över internet och handikappanpassad
• Att kommunen successivt byter ut samtliga IT-system inom förvaltning och offentlig verksamhet mot lösningar baserade på öppna standarder
• Att av kommunen utvecklade datorprogram om möjligt publiceras som öppen källkod
• Att Helsingborgs kommun går i spetsen för en digital offentlighetsprincip där offentliga handlingar görs tillgängliga digitalt för invånarna

Lokala frågor

1. Vi är emot iden med buss till Ödåkra och matarbussar för att ta sig till väla tidåtgången för detta är närmare en timme och med buss nr 22 eller 2 tar det bara mellan 20-40 minuter att ta sig till väla ifrån knutpunkten.
2. Vi är emot en flytt av ångfärjestationen/Tivoli och ser gärna att den blir kvar på sin nuvarande plats men vi är positiva till direkt demokrati med invånarna och ser gärna att man gör en lokalfolkomröstning i frågan då det finns en namninsamling som stödjer detta och ett resultat ifrån denna folkomröstning kommer vara vägledande för hur vi röstar i frågan.
3. Vi är emot projektet ”saltkristallerna” ser gärna att den tomten förblir obebyggd eftersom den är bland de enda platser i staden där invånarna ifrån stortorget har nästan fri havsutsikt.
4. Vi är emot att Helsingborgstad tecknar avtal med migrationsverket om att ta emot flyktingar då vi är medvetna om den bostadsbrist som finns i staden.
5. Vi vill vara en garant i fullmäktige för att det serveras skånskt kaffe (zoegas) på kommunala arbetsplatser, vårdinrättningar odyl.

6. För att lösa problemet med hemlösheten i staden föreslår vi att kommunen inleder samarbete med andra kommuner runt frågan specifikt Hässleholmskommun då man tittar på möjligheten att öppna upp logementen på det som tidigare var Hässleholmsgarnison då där även finns matsal borde dessa logoment kunna fyllas av flera hundra hemlösa som bussas dit ifrån Helsingborg.
7. Vi är emot förslaget att införa spårvagnar i staden eftersom kostnaden för detta är enligt oss mellan 600 miljoner och 4 miljarder och detta är i nuläget inte finansierat på ett vettigt sätt som inte belastar våra skattebetalare i staden.
8. Vi ser gärna att man bygger ut järnvägsspåren ifrån båda hållen från Helsingborg då det finns statliga pengar att få för sådana projekt.
9. Vi ser gärna att stadstrafiken köper in 1-2 stycken eldrivna bussar delvis för att utvärdera om de passar vårt skånska klimat samt hur pålitlig tekniken är.
10. Inom PP hbg vill vi att kommunen sänker avgiften för idrottsföreningar som behöver lokal i den nya arenan. I stället som det är nu ett tomt monument över socialdemokraterna och moderaterna i kommunen vill vi fylla det med idrottande invånare, unga som vuxna, motionärer som pensionärer. Hur denna sänkning ska finansieras har vi i nuläget ingen ide om.
11. För att minska de ekonomiska klyftorna mellan flyktingar och medborgarna i staden vill vi att SFI bonusen till flyktingar minskas.
12. Vi vill använda kommunens utredningstjänst för att undersöka om det finns någon substans i påståendet att flyktingar får rekvisioner av socialförvaltningen på mellan 20-70000kr för att laga tänder hos tandläkaren medans fattig pensionärer (som är medborgare) blir nekade.
13. PP hbg är medvetna om att vi befinner oss i en global finanskris/lågkonjunktur därför är vi emot alla skattehöjningar samt alla skattesänkningar under mandatperioden, här ser vi att kommunen hushåller med de skattemedel de nu får in.
14. Vi är kritiska till stadsdirektörens höga lön. (100000kr/månad) samt att kommunen tillsätter tjänster som inte annonserats ut offentligt
15. Vi vill att kommunen ber att staten tar över ansvaret för beviljandet och utbetalandet av socialbidrag så att det läggs under ett statligt huvudmannaansvar. För den enskilde medborgaren gör detta att denne bara behöver söka pengar ifrån ett ställe och man kan flytta ifrån en kommun till en annan där det är lättare att få bostad utan risk att förlora sitt nuvarande bidrag. Detta gör också att vi hjälper moderpartiet i dess strävan att samla alla bidrag under ett statligt huvudmanna ansvar och på sikt bygga upp en grundtrygghet för de medborgare som saknar jobb. En form av medborgarelön.
16. Vi vill vara en garant i fullmäktige att de lägenheter som renoveras av Helsingborgshem där hyresgästen inte har råd att bo kvar pga. hyreshöjningar att dessa inte hyrs ut till människor där socialen eller migrationsverket är garant för hyran.
17. Vi vill att när kommunen exploaterar ny mark för bebyggelse om bördigheten i marken visar mellan 7-10 så ska marken inte bebyggas utan behållas som bördig jordbruksmark för kommande generationer.
18. Vi är emot att staden tar emot en sk hotad författare.

Kommentarer

Christoffer Willenfort skrev

Notera att förslaget till valplattform har inte tagits av styrelsen som beslut.

Jag har ett flertal reservationer mot det.

peterjohansson skrev

Tack för era kommentarer kom gärna på mötet ifall ni gör det meddela mig om detta så jag vet hur många vi blir.

peterjohansson skrev

Willenfort står i kallelsen att detta i nuläget är det enda förslag vi fått in förhoppningsvis blir det fler

Henrik Brändén skrev

I Piratapartiets principprogram står:

“Piratpartiet tror på alla människors lika värde och att alla människor därför ska ha samma rättigheter. Det betyder att vi inte villkorar friheter, rättigheter och möjligheter utifrån exempelvis etnicitet, handikapp, härkomst, kön, religion, politisk åskådning eller sexuell läggning. Alla individer ska behandlas lika, åtnjuta likhet inför lagen och ha samma rätt att påverka samhällsutvecklingen. Samhället ska sträva efter att ge alla människor samma möjligheter att göra sin röst hörd och delta i samhällslivet. Ju fler som deltar, desto starkare blir demokratin.

Piratpartiet tror på mångfald och inkludering. Alla vi människor mår bra av att så många människor som möjligt, med olika erfarenheter och tankar, är med och bygger det samhälle vi lever i.”

När jag läser punkterna 4, 11, 12, 16 och 18 får jag intrycket att de som skrivit detta förslag inte delar denna männikosyn, och därför borde ta sig en allvarlig funderare över vilket parti de är med i.

/Henrik Brändén, partisekreterare

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>