Protokoll ordinarie medlemsmöte 2014, 16 januari

Mötesprotokoll medlemsmöte Piratpartiet Helsingborg

1. Mötet öppnandes 20114-01-16 18.47

2. Fastställande av röstlängd

Röstberättigade var följande personer:

 • Matilda Dahl
 • Christoffer Willenfort
 • Peter Johansson
 • Heléne Troedsson
 • Björn Flintberg
 • Kevin Liddell
 • Staffan Lindberg

Övriga närvarande var:

 • Tomas Kronvall
 • Michael Andersson
 • Robin Gustavsson.

3. Mötets behörighet

Kallelsen har gått ut två veckor i förväg med mail och finns på nätet.

Mötet finner sig behörigt. 

4. Val av mötets ordförande, sekreterare  och två justerare

Matilda Dahl valdes till mötesordförande

Christoffer Willenfort. valdes till mötessekreterare

Peter Johansson och Heléne Troedsson valdes till justerare 

5. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes av mötet utan ändringar. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år

På grund av att föreningen bildades i januari har den därmed inte haft någon verksamhetsplan från tidigare år har styrelsen arbetet löpande. Ordföranden föredrog därför de aktiviteter som förekommit muntligt.

Föreningen har haft 5 styrelsemöten, 8 fikaträffar för medlemmar och har under året skaffat org.nummer och bankkonto. 

Mötet noterar den muntliga berättelsen och lägger den till handlingarna.

7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år.

Då budget inte fanns vid årets ingång har föreningen inte haft någon ingångsekonomi. Ordföranden föredrog därför berättelsen muntligt för mötet. 

Inkomster

3867 SEK i bidrag från partiet på riksnivå.

Utgifter

0 SEK i utgifter.

Resultat:

3867 SEK på banken. Inga andra tillgångar.

Mötet noterar den muntliga berättelsen och lägger den till handlingarna. 

8. Revisionsberättelse för det föregående året

Revisorn är i utlandet och kan inte nås.

Revisionsberättelsen bordläggs till ett extra medlemsmöte som skall avhållas snarast möjligt när revisionsberättelse kunnat lämnas. 

9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Medlemsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet med förbehåll av att revisionsberättelsen inte uppvisar några oegentligheter. 

10. Inkomna motioner

Trygghet för kandidater. Mötet avslår motionen. 

11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen

Mötet bordlägger Verksamhetsplan och uppdrar den tillträdande styrelsen att skriva en verksamhetsplan som skall tas på nästa extra medlemsmötet.

Mötet bordlägger budget och uppdrar den tillträdande styrelsen att skriva en budget som skall tas på nästa extra medlemsmöte. 

Proposition: Valplattform.

Två valplattformar har inkommit: en från styrelsen och ett motförslag från Björn Flintberg 

Yrkande i ordningsfråga: Björn Flintberg ber att  ändra dagordningen så att diskussion om valplattform läggs sist innan övriga frågor och att propositionerna kring dessa tas som punkt 14.5

Mötet bifaller ordningsfrågan. 

14.5

Mötet beslutar enhälligt att först besluta om vilken inriktning av valplattform som ska vara tongivande och separat och därefter diskutera ändringar och modifikationer i denna.

Björn Flintbergs förslag till valplattform väljes av mötet med siffrorna 5-1 (bilaga 1)

Björn Flintberg föreslår att: Den valda inriktningen av valplattform till vilka ändringar kan föreslås bordläggs till nästkommande planerade extra medlemsmöte, men att förslagsställaren under tiden lägger upp den så att förslag på ändringar kan diskuteras online av medlemmarna. Förslaget bifalles av medlemsmötet. 

12. Val av årets styrelse:

(a) Val av ordförande

Nominerade

 • Björn Flintberg
 • Peter Johansson:     tillbakadragen.

Mötet väljer Björn Flintberg 

(b) Val av sekreterare

Nominerade:

 • Christoffer Willenfort tillbakadragen.
 • Matilda Dahl.   tillbakadragen.
 • Kevin Liddell.

Mötet väljer Kevin Liddell till sekreterare

(c) Val av kassör

Nominerade

 • Heléne Troedsson

Mötet väljer Heléne Troedsson

(d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio

Mötet beslutade att styrelsen skulle ha ytterligare 2 ledamöter.

(e) Val av dessa ledamöter

Nomineras

 • Christoffer Willenfort.
 • Matilda Dahl.
 • Nomineringen av Rasmus Svensson tillbakadragen.

Mötet väljer Christoffer Willenfort  och Matilda Dahl.

13. Val av årets revisor och ersättare för denna

Nominerade

 • Mattias Bjärnemalm ordinarie.
 • Troed Sångberg ersättare

Mötet väljer  Mattias Bjärnemalm till revisor och Troed Sångberg som revisorsersättare

14. Val av årets valberedning (en till fem personer)

Michael Andersson valdes till valberednig. 

15. Övriga frågor

Inga övriga frågor. 

16. Mötet avslutas 20.22

 

Kommentarer

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>